ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – OBNIŻENIE ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO POPRZEZ ZAKWESTIONOWANIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA.

615,00 zł
Brutto
Ilość
In Stock

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

Odwołanie od decyzji ZUS – obniżenie zasiłku macierzyńskiego poprzez zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia.

A. Usługa obejmuje:

Sporządzenie odwołania od decyzji ZUS obejmującego wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji poprzez ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego w wysokości wynikającej z ustalonego wynagrodzenia w umowie o pracę. Ponadto w odwołaniu zawarte będą wszystkie inne niezbędne wnioski dowodowe (np. o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, o dołączenie stosownych dokumentów, wystąpienie o akta do stosownych instytucji itp).


B. Klient zobowiązany jest:

1. Dostarczyć drogą elektroniczną (na adres lexmarket@lexmarket.pl) decyzję odmowną ZUS wraz z informacją o terminie odbioru decyzji oraz wszelkimi dokumentami i informacjami związanymi z przedmiotowym odwołaniem, w tym w szczególności:

- umowę o pracę, w tym aneksy do umowy o pracę,

- posiadane akta osobowe i płacowe (listy płac, listy obecności, potwierdzenia przelewów wynagrodzenia – o ile są, informację o czasie pracy),

 

- kartę ciąży i inne dokumenty lekarskie związane z ciążą,

- dane świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania),

- poprzednie decyzje ZUS - jeżeli takie były wydane,

- numer PESEL,

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i/lub do korespondencji (jeżeli w ogóle go nie ma w ww. dokumentach lub jest inny),

- inne

2. Przedstawić w ten sam sposób (drogą elektroniczną na adres lexmarket@lexmarket.pl) stan faktyczny w możliwie zwięzły sposób na okoliczność błędnego stanowiska ZUS w wydanej decyzji.

UWAGA!

Jeżeli Klient  nie poda terminu odbioru decyzji, to termin na złożenie odwołania będzie liczony od złożenia zlecenia.

C. Wykonanie usługi:

1. W terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty i przesłania dokumentów i informacji umożliwiających sporządzenie odwołania zostanie sporządzony i przesłany w formacie pdf gotowy do podpisu i wysyłania dokument. 

2. Przy czym termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy lub z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do sporządzenia odwołania od decyzji ZUS. W takim przypadku informuje się drogą elektroniczną Klienta o możliwym najszybszym terminie wykonania przedmiotowej usługi. 

UWAGA!

Zlecenie może zostać odrzucone jeśli od momentu opłacenia i przesłania kompletu dokumentów pozostanie mniej niż 7 dni roboczych do upływu terminu na złożenie odwołania.

 

UWAGA !!!

Jeżeli po analizie dokumentów okaże się, iż brak jest podstaw do odwołania, Klientowi zostanie przesłana opinia na ten temat. 

Z wpłaconej ceny zostanie potrącony koszt opinii 100 zł brutto. Pozostała kwota zostanie niezwłocznie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

ZUS
9999 Przedmioty