REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LEXMARKET.PL  

 

OPUBLIKOWANY 12 MARCA 2011R.

 
1. Właścicielem serwisu lexmarket.pl jest Radca Prawny Ryszard Stolarz wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt-2323.
Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza, z siedzibą w Chrzanowie przy Al. Henryka 26, 32-500 Chrzanów, NIP 628-114-41-58, REGON 851700170, dalej zwaną „Kancelarią”.  

2. Regulamin określa:

a) zakres oraz warunki świadczenia przez Kancelarię usług w ramach programu lexmarket.pl,

b) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług w ramach serwisu lexmarket.pl,

c) zakres oraz warunki świadczenia Usług obcych w ramach programu lexmarket.pl,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.  

 

3. Definicje: 

a) Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807z późn. zm).

b) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm).

c) Klient - Osoba fizyczna lub Przedsiębiorca, która korzysta z zamówionej Usługi.

d) Umowa – umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach programu lexmarket.pl zawarta pomiędzy Dostawcą Usług i Klientem. 

e) Umowa usług obcych - umowa o świadczenie usług przez  podmioty inne niż Kancelaria. Kancelaria udostępniając usługi obce w ramach serwisu lexmarket.pl dla zawarcia umowy działa jako pełnomocnik Dostawcy Usług.

f) Abonament – miesięczna opłata za wybrane Usługi za wyjątkiem usług dodatkowych.

g) Opłata dodatkowa – opłata za Usługi dodatkowe.

h) Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Ryszarda Stolarza

i) Usługi – usługi Kancelarii, usługi dodatkowe, usługi obce , rozszerzenia świadczone na rzecz Klienta zamówione za pośrednictwem serwisu lexmarket.pl

j) Usługi kancelarii - pomoc prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz Klienta w ramach Abonamentu zamówionego za pośrednictwem serwisu lexmarket.pl

k) Usługi dodatkowe –usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Dostawcę Usług poza Abonamentem według stawek określonych w opisie usługi umieszczonym na stronie serwisu lexmarket.pl 

l) Usługi obce – możliwe do wykupienia w portalu usługi innych podmiotów.

ł) Rozszerzenia – usługi możliwe do wykupienia wyłącznie łącznie z jednym z abonamentów. 

m) Dostawca Usług – podmiot świadczący usługi oferowane w ramach serwisu lexmarket.pl

n) Okres rozliczeniowy – okres miesięczny za który należny jest abonament, pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wykupienia abonamentu i kończy w kolejnym miesiącu w dniu poprzedzającym dzień odpowiadający dniowi wykupienia abonamentu. Jeżeli abonament został wykupiony w pierwszym dniu miesiąca okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  Jeżeli w opisie usługi ustalono inny okres rozliczeniowy definicji nin. regulaminu w tym zakresie nie stosuje się.

4. Zamawiając Usługę Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, niniejszym regulaminem. Tym samym akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i warunki świadczenia Usług.

5. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Chyba, że co innego wynika z opisu produktu. 

6. Zamawianie Usług 

a) W celu zamówienia Usługi Klient może się zarejestrować w serwisie lexmarket.pl

b) W celu zamówienia Usługi, po rejestracji, Użytkownik powinien zalogować się do serwisu, dokonać wyboru Usługi i dokonać płatności za dany miesiąc z góry.

c) W celu zamówienia Usługi, bez rejestracji, Użytkownik może wypełnić formularz z danymi kontaktowymi, dokonać wyboru Usługi i dokonać płatności za dany miesiąc z góry.

d) Po zamówieniu Usługi, Użytkownik powinien skontaktować się z Kancelarią telefonicznie lub faxem pod numerem +48 32 753 86 10, e-mail:lexmarket@lexmarket.pl,

e) Dane osobowe zbierane są jedynie w celu wykonania Umowy, w tym wystawiania faktur. Dane osobowe będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

f) Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na koncie Kancelarii Abonamentu.

g) Klient ma prawo wglądu i zmiany danych osobowych po zalogowaniu się na swoje konto.

h) Podajnie adresu e-mail w trakcie rejestracji, lub wykupienie usługi bez rejestracji  jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Kancelarii informacji handlowej, materiałów marketingowych lub mailingu zgodnie z art.4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

 

7. Rozliczenia.

a) Klient będzie dokonywał płatności Abonamentu z góry nie później niż do drugiego dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, za który należny jest abonament.

b) Pierwsza faktura zostanie wystawiana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania płatności. Kolejne będą wystawiane nie później niż do 2 dnia roboczego okresu rozliczeniowego za który Abonament jest należny.

c) Klient dokona płatności za Usługi dodatkowe w terminie 7 dni od dnia wystawiania przez Kancelarię faktury wraz ze specyfikacją za poprzedni miesiąc.

d) Klient może dokonać płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24 aktywnego w serwisie lexmarket.pl, przelewem na rachunek bankowy, poleceniem zapłaty, pocztowym przekazem lub gotówką w kasie kancelarii.

e) Oryginał faktury będzie wysłany pocztą.

f) Niewykorzystane Usługi przechodzą na następny miesiąc maksymalnie do 3 miesięcy.

g) Punkt 7 ppkt f nin. regulaminu nie ma zastosowania w przypadku usług z abonamentem innym niż miesięczny.
 

 

8. Warunki świadczenia Usług : 

a. Wszystkie usługi, które zostały zamówione za pośrednictwem serwisu lexmarket.pl są świadczone na zasadach wskazanych w Regulaminie i tylko do takich usług Regulamin ten znajduje zastosowanie.

b. Abonamenty obejmują zakres w miesiącu kalendarzowym chyba, że z opisu usługi wynika co innego.

c. Jeżeli w opisie Usługi jest mowa o przygotowaniu pism oznacza to oznaczoną ilość stron dokumentów (umów, pism, ofert itp.), które zostaną przygotowane na zlecenie Klienta. Jeśli wielkość dokumentu przekracza maksymalną liczbę stron, to Klient zapłaci za przygotowanie każdej następnej strony równowartość 1 godziny stawki Opłaty dodatkowej. Ilość dokumentów jest obojętna . Ilość znaków na stornie określa lit. i.

d. Jeżeli w opisie Usługi jest mowa o sprawdzeniu pism oznacza to oznaczoną ilość stron dokumentów (umów, pism, wezwań do zapłaty, ofert itp.), które zostaną sprawdzone na zlecenie Klienta. Jeśli wielkość dokumentu przekracza maksymalną liczbę stron, to Klient zapłaci za sprawdzenie każdej następnej strony równowartość 1/4 stawki godzinowej Opłaty dodatkowej. Ilość dokumentów jest obojętna Ilość znaków na stornie określa lit. i.

e. Jeżeli w opisie Usługi jest mowa o spotkaniu to oznacza to 1 (jedno) maksymalnie godzinne spotkanie w lokalu Dostawcy Usługi bądź za pośrednictwem programu Skype jeżeli opis usługi tak stanowi.

f. Jeśli w opisie Usługi mowa o opinii e-mail to oznacza to opinię zamieszczoną na nie więcej niż dwóch stronach formatu A4 Jeśli wielkość opinii przekroczy wymiar dwóch stron, to Klient zapłaci za każdą następna stronę równowartość 1/2 stawki godzinowej Opłaty dodatkowej.

g. Jeśli wielkość dokumentu przygotowanego po spotkaniu przekracza dwie strony, to Klient zapłaci za przygotowanie każdej następnej strony równowartość 1 godziny stawki Opłaty dodatkowej.

h. Jeśli w opisie Usługi jest mowa o godzinie poświęconej na sprawę sądową oznacza to czas fizycznej obecności na sali sądowej, jak również czas dojazdu, powrotu, oczekiwania na rozpoczęcie rozprawy, jak również czas poświęcony na przygotowanie się do rozprawy. Abonament nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania poza Chrzanowem.

i. Dla celów ustalenia wielkości pism, dokumentów, opinii, porad przyjmuje się, że jedna strona to nie więcej niż 3000 znaków ze spacjami, pisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12 w formacie Word. Dostawca Usług dostarczy dokumenty w pliku w formacie PDF na adres email lub fax podany przez Użytkownika.

j. Dostawca Usług każdorazowo przed wykonaniem zlecenia skutkującym przekroczenie Abonamentu poinformuje Klienta e-mailem lub telefonicznie o konieczności korzystania z Usługi dodatkowej. Dostawca Usług rozpocznie pracę po uzyskaniu e-mailowego lub w formie faxu potwierdzenia złożenia zlecenia.

k. Jeśli Klient nie wykorzysta limitu przysługujących w danym miesiącu kalendarzowym Usług, to niewykorzystana część limitu zwiększa limit Usług na następny miesiąc. W kolejnym miesiącu najpierw wykorzystywane są usługi z nowego okresu, a po ich wyczerpaniu pozostałości z poprzedniego okresu. Termin wykorzystania limitu  dla każdego Abonamentu wynosi 3 miesiące. Limit nie wykorzystany w terminie wyznaczonym przepada.

l. Okresem rozliczeniowym dla Usługi jest miesiąc.

ł. Wysokość Abonamentu zamówionego przez klienta oraz stawek Opłat dodatkowych pozostaje niezmienna przez cały okres trwania Umowy,

m. Porady, spotkania,kontakt telefoniczny odbywają się od godziny 8 do 16 od poniedziałku do piątku chyba, że strony umowy ustalą inaczej.

n. W razie opóźnienia z płatnością Abonamentu lub Opłat dodatkowych Dostawca Usług ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta do czasu uregulowania płatności.

o. Kancelaria jest pełnomocnikiem Dostawcy Usług  w zakresie zawarcia umowy usług obcych za pośrednictwem serwisu lexmarket.pl.

9.  Stawka godzinowa:

a. Stawkę godzinową nalicza się proporcjonalnie do każdych rozpoczętych dziesięciu minut pracy,

b. Stawka godzinowa dotyczy wszelkich czynności podejmowanych przez Kancelarię na rzecz Klienta, w tym w szczególności: czas spotkań, uczestnictwa w rozprawach, przygotowania do rozpraw, dojazdu na wyznaczone miejsce poza siedzibą Kancelarii, czas oczekiwania na spotkania, rozprawy itp. ; rozmowy telefoniczne, pisanie i czytanie informacji mailowych, tekstów pism, przygotowywanie pism, zapoznawanie się z orzecznictwem i piśmiennictwem niezbędnym do wykonania zlecenia, 
 

c. Niezależnie od stawki godzinowej w przypadku wykonywania czynności z zakresu obsługi prawnej poza siedzibą Kancelarii, Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów przejazdu według przepisów dotyczących podróży służbowych pracowników a także niezbędnych noclegów i innych wydatków związanych z wykonaniem zlecenia. 

d. Wynagrodzenie wg stawki godzinowej za każdą godzinę pracy poświęconej na sprawy sądowe nie może być niższe niż koszty zastępstwa procesowego przyznane prawomocnie przez organ orzekający. 

e. U
zupełnienie wynagrodzenia na zasadach określonych w pkt d następuje po wyegzekwowaniu należności.
 

10. Reklamacje:

a. Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu należy kierować na adres lexmarket@lexmarket.pl

b. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

c. Odpowiedź jest wysłana na adres e-mailowy podany przez Klienta. 

 

11. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług  

a. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane w formie elektronicznej na adres lexmarket@lexmarket.pl i pisemnie na adres Kancelarii,

b.  W przypadku usług dla, których przewidziano jeden nie powtarzający się okres rozliczeniowy wypowiedzenie  umowy powoduje obowiązek zapłacenia za wykonane do czasu wypowiedzenia usługi opłaty wg stawki godzinowej dla usług dodatkowych przewidzianych dla danej usługi.

c. Jeżeli klient zalega z opłatami przez okres dłuższy niż 30 dni od terminu płatności, to Dostawca Usług może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

d. Kancelaria może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę w przypadku gdyby porozumienie z Klientem w sprawie pomocy prawnej lub prowadzonej sprawy nie było możliwe.

e. Dostawca Usług ma prawo odmówić podpisania umowy lub rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym zawartą Umowę jeśli: 
- podpisanie lub wykonanie Umowy skutkowałby konfliktem interesów,
- zlecenie Klienta wykracza poza zakres Usług świadczonych przez Dostawcę

- podpisanie lub wykonanie Umowy zmierzałoby do naruszenia lub obejścia prawa,

- podpisanie lub wykonanie Umowy zmierzałoby do nieetycznego działania.

f. W przypadku:  

- rozwiązania umowy w czasie postępowania sadowego czy też postępowania egzekucyjnego,  

- nie opłacenia w terminie opłat sądowych, zaliczki na czynności komornika, czy biegłych, 

- zawarcia ugody z dłużnikiem w czasie procesu sądowego, ugody pozasądowej lub umorzeniu dłużnikowi należności,
 Klient jest zobowiązany wypłacić Kancelarii pełne wynagrodzenie za czynności polegające na występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi Kancelarii  zgodnie z obowązującym w tym czasie rozporządzeniem w sprawie wynagradzania radców prawnych.
  

 

12. Odpowiedzialność 

 

a. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu lexmarket.pl, chyba, że przyczyna braku dostępu zawiniona jest przez Kancelarię.

 b. Kancelaria zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

 c. Kancelaria zastrzega sobie prawo umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 d. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez drugą ze stron w wyniku jakiegokolwiek opóźnienia lub niedopełnienia postanowień niniejszej Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niedopełnienie spowodowane będzie przez przeszkodę, na którą strona ta nie ma wpływu, a której nie można było w uzasadniony sposób przewidzieć i uwzględnić w chwili zawierania tej Umowy, lub której konsekwencji nie można było uniknąć lub przezwyciężyć (siła wyższa).

e) Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie usług obcych. 

f) Klient przyjmuje do wiadomości, że porozumiewanie za pomocą poczty e-mail oraz programu Skype nie gwarantuje zachowania poufności w przekazaniu informacji objętych tajemnicą zawodową. (Ostrzegamy, iż ogólnodostępne połączenia z internetem oraz brak odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, zwiększają ryzyko ujawnienia przesyłanych informacji !)

13. Postanowienia końcowe:  

a. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu  lexmarket.pl i wraz z opisem poszczególnych usług stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy. 

b. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin będzie opublikowany w serwisie. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia zmiany regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Kancelarii o wypowiedzeniu warunków Umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy. Wypowiedzenie jest skuteczne tylko w wypadku jednoczesnego przesłania przez Klienta pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia Umowy, w terminie 7 dni od powiadomienia o chęci wypowiedzeniu w formie elektronicznej. 

c. Ewentualne Spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.

d. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za poinformowanie drugiej Strony o zmianie adresu korespondencyjnego (zarówno email jak i zamieszkania lub siedziby). W razie braku informacji pisma lub dokumenty wysłane na podany adres traktowane będą jako doręczone prawidłowo. 

e. Do opisu usług jeżeli nie wynika z nich nic innego należy stosować definicje zawarte w niniejszym regulaminie. 

f. Regulamin lub jego zmiany obowiązują od chwili jego opublikowania na stronie serwisu.